มูลนิธิฯ เปิดต้นแบบเกษตรกรปลูกลำไยก่อนฤดู สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ดี ในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกันและกัน

คุณภัทรภูมิ รอดพงษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า ตนได้เข้าไปแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดี ให้สามารถเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ศึกษาและทำการปลูกลำไยพันธุ์พวงทอง และพันธุ์อีดอก่อนฤดู โดยมี คุณสังวาลย์ เขียวน้อย เกษตรกรผู้นำอาชีพ ที่มูลนิธิฯ สร้างไว้เป็นต้นแบบก่อนมุ่งหวังให้ในอนาคตสามารถขยายผลไปหาเกษตรกรคนอื่นๆ ได้ เนื่องจากการปลูกลำไยก่อนฤดู ทำให้มีผลผลิตในตลาดน้อย มีการแข่งขันต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มายังชีพและใช้ต่อยอดในการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น โดยมีราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 30 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 375,000 บาท ต่อปี

โดยปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับคุณสังวาลย์ ปลูกลำไยแล้วกว่า 250 ต้น โดยแบ่งเป็น พันธุ์อีดอ 150 ต้น และพวงทอง 100 ต้น ในพื้นที่ 7 ไร่ และมีผลผลิตประมาณ 12,500 กิโลกรัม ต่อปี ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในด้านราคาผลผลิตด้านการเกษตรที่มีราคาต่ำ หากปลูกในฤดูที่มีการแข่งขันสูง การปลูกลำไยก่อนฤดูจึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะทำให้เกษตรกรมี มีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองได้ตลอดทั้งปี

######