เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

22 มิถุนายน 2567
โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร จำนวน 92 รูป โดยมีพระครูวิจิตรธรรมวิภัส เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เเละนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บุพการี พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดบุษยะบรรพต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ตั้งปณิธานยึดมั่นในความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินพร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือฯ โดยให้บริษัทในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศแสดงความจงรักภักดีพร้อมทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดปีมหามงคลนี้ การนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้นำเด็กนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้ จำนวน 30 รูป และเป็นเจ้าภาพร่วม โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ อีกทั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชา ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พลเมืองดี กตัญญูรู้คุณคน สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่มีเป้าหมายบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตไปเป็นคนดี คนเก่ง สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป

ด.ช.พงศกร จิตสวา นักเรียนทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท รุ่นที่ 20 ตัวแทนสามเณร กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่ได้เข้าร่วมบรรพชากับเพื่อนๆ นักเรียนทุนฯในครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสที่หาได้ยากในการบวชเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ยังถือว่าได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่ คณะครูอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณ ที่คอยดูแล อบรมสั่งสอนพวกเรามาตลอด นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชน เข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยตนจะนำหลักธรรมความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สมาธิ และสติปัญญาต่อไป”

นายธีรพล เข่งวา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ในนามโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังรู้สึกยินดีและชื่นชมเด็กนักเรียนทุนฯ ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของเด็กๆ มาร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ถือว่าได้สร้างประโยชน์ทั้งกับตัวนักเรียนเอง และยังได้เผื่อแผ่บุญกุศลในการบวชครั้งนี้มาตอบแทนคุณพ่อแม่อีกด้วย”