มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเชิญผู้เชี่ยวชาญธนาคารน้ำใต้ดินสำรวจ ดูความเป็นไปได้การทำธนาคารน้ำใต้ดินรองรับศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ช่วยเลขาฯกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมทีมงานนำ ดร.ภูนท สลัดทุกข์ และ คุณชาตรี ศรีวิชาฐา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมสำรวจพื้นที่ ดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร พื้นที่โดยรอบรวมถึงชุมชนที่ล้อมรอบพื้นที่ซึ่งมีอยู่ 29 ชุมชน

ทั้งนี้มูลนิธิฯมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฝึกอาชีเยาวชนเกษตรห้วยทราย จ.เพชรบุรี นอกจากฝึกฝนอาชีพด้านเกษตรแก่เยาวชนในโครงการนักเรียนทุนฯ ยังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนโดยรอบ เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรที่มีอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่ที่สร้างความรู้ แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร4.0

การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำมารองรับจึงเป็นพื้นฐานที่มูลนิธิฯเห็นความสำคัญจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสนอแนะ

#cprldf