รร.อนันตรักษ์การบริบาล ภาคีความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid 19 – Vaccinated

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นแรงกำลังหลักในการให้บริการตรวจคัดกรองสำหรับผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หนึ่งในภาคีความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid 19 – Vaccinated โดยมีหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรองสำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน เช่น วัดความดัน กรอกเอกสาร การให้ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 2,500 – 3,000 คน ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ น้องๆ ที่ลงพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ทำให้เห็นว่า ในยามที่บ้านเมืองต้องการสรรพกำลัง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ นักบริบาล ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในวิกฤตครั้งนี้

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นหนึ่งในโครงการหลักในแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยสนับสนุนทุนการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้ทักษะและประสบการณ์ตรงจากการเข้าดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลาย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแล้วกว่า 64 คน

โดย รังสินี ทองระย้า