มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ รร.เป็นเลิศการบริบาล ร่วมคัดเลือกเยาวชนสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการบริบาล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ โรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จ.นนทบุรี คัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมสอบสัมภาษณ์

โดยโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล มูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนทุนแก่เยาวชน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 ของโครงการฯ เพื่อเข้าอบรมความรู้ด้านการบริบาล ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ให้คำแนะนำเชิงวิชาการ เพื่อสร้างนักบริบาลที่มีความรู้ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้นำความรู้และประสบการณ์ไปทำงานดูแลสูงอายุในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนหนึ่ง เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย