มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมุ่งเป้าหมายสู่องค์กร Carbon Neutral

เมื่อวานนี้ (5 ตุลาคม 2564) คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ คุณปนิดา มูลนานัด ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวาน วิสาหกิจชุมชนวัยหวานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะนักเรียนในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 40 ต้นจากโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ในพื้นที่ป่า ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ของมูลนิธิฯ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดโลกร้อน และให้ต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตมาช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดสุทธิเป็นศูนย์

นอกจากนี้ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกมาในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” มาจากการที่เครือซีพี ต้องการร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรและชาวชุมชนชนบท ให้มีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้หลักที่หายไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์และคุณค่า ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูก ประกอบด้วย ยางนา พยอม มะฮอกกานี แคนา และ กระพี้เขาควาย

ทั้งนี้ โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ยังเป็นอีกหนึ่งในโครงการร้อยเรียงความดี เนื่องในโอกาสซีพี 100 ปี โดยได้ริเริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ครบ 20 ล้านต้น มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคมและโลก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ

######