มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทห่วงใยผลกระทบพิษโควิด-19 ทำให้เด็กไทยกว่า 300 ราย กำพร้าครอบครัว เชื่อมั่นแนวคิดโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของ “ครอบครัว” ในการหล่อหลอมอนาคตของชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (ข้อมูลวันที่ 23 ส.ค.64) สำรวจพบเด็กกำพร้า มีจำนวน 343 คน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดูแลเด็กและประสานหน่วยงานต่างๆ อาทิ ให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเงินสงเคราะห์เงินฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังจัดหาครอบครัวอุปการะ ครอบครัวทดแทน โดยให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและครอบคลุมทุกมิติปัญหา

สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ได้ดำเนินการโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคงทางจิตใจอย่างถาวร โดยมีครอบครัวอุปการะและชุมชนเป็นเบ้าหลอม พร้อมถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้แก่เด็กกำพร้า โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ในการรับเด็กอายุ 5-6 ปี จากสถานสงเคราะห์ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์เอกชน ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ โดยมูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีความเหมาะสมให้กับเด็กแต่ละราย

จากการดำเนินโครงการฯ กว่า 18 ปี มีเด็กอุปการะในโครงการครอบครัวอุปการะฯ รวมทั้งสิ้น 341 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ออกจากโครงการครอบครัวอุปการะฯ ไปแล้ว จำนวน 276 คน กำลังอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 65 คน

ขอขอบคุณที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/115541

######