มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียนทุนฯ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จัดกิจกรรมดึงศักยภาพ ฝึกทักษะสร้างกระบวนการทางความคิด และส่งเสริมความกล้าแสดงออก

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “นักเรียนทุน ศูนย์ฝึกฯ” ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระบวนการทางความคิด ฝึกการวิเคราะห์ สะท้อนตัวตน และความกล้าแสดงออก โดยมีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งหมด 55 คน รุ่นที่ 17- 22 ณ ห้องประชุมนพคุณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี

นายกฤตยารัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ จึงอยากให้เด็กและเยาวชนในโครงการนักเรียนทุนฯ ได้เปิดโลกการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ฝึกวิเคราะห์ และสะท้อนตัวตน ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่ดี และหวังว่าน้องๆ จะนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดความคิดและความฝันต่อในอนาคต”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญ ดร.วิทยา จันทร์แดง อาจารย์พิเศษม.แสตมฟอร์ดหัวหินและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน มาร่วมบรรยายในกิจกรรม “บทบาทหน้าที่สำคัญของเด็กไทยในวันเรียนยุคดิจิตอล” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการใช้สื่อในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk rally ฝึกทักษะ 5 ด้าน กิจกรรม “กติกาชีวิต กติกาหัวใจ” และกิจกรรมธรรมะนันทนาการในหัวข้อ “ชีวิตลิขิตเองได้ ด้วยการกระทำ”

ดช. วรโชติ ไชยเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 22 เปิดเผยว่า “จากกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากผมจะได้ความสนุกที่ได้ทำกิจกรรมกับพี่ๆและน้องๆ แล้ว ยังทำให้ผมได้ความรู้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง ทั้งทางด้านการเรียน และด้านการกล้าแสดงออกอีกด้วย ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในเรื่องการเรียน และนำมาสอนเพื่อนๆ และน้องๆ ต่อไปครับ”

นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนฯ และครูพี่เลี้ยงได้ร่วมพิธีผูกข้อมือ บายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับนักเรียนฯ รุ่นที่ 22 และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ให้เกิดความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน