มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล เดินหน้าขยายผล โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 1

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล เดินหน้าขยายผลโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล คัดเลือกเยาวชนที่ด้อยโอกาส รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

โดยเยาวชนได้รับการอบรมเรียนภาคทฤษฎี ตั้งแต่ระหว่างช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 24 กันยายน ที่ผ่านมา โดยปรับรูปแบบการอบรม ให้สอดคล้องกับมาตรการในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Social Distancing) โดยมี อาจารย์พอใจ สันติเวส รองผู้อำนวยการโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ดำเนินการสอน ซึ่งประกอบด้วย การเรียนภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง ผ่านการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ ได้แก่ (1) ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ (2) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (3) การดูแลผู้สูงอายุ (4) การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และการส่งต่อ (5) โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (6) แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล (7) การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ (8) การฝึกภาคปฏิบัติ และ (9) การวัดผลและประเมินผลการอบรม

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล โดยหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีจบ ได้มีการทดสอบทุกวัน และด้วยความตั้งใจของผู้เข้าอบรม จึงสอบผ่านภาคทฤษฎีทั้ง 13 คน

สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นหนึ่งในโครงการหลักของแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการมาแล้ว 7 รุ่น โดยความร่วมกับโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล ถือเป็น รุ่นที่ 8 ของโครงการ ซึ่งได้มีส่วนสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwFV3XuSG-Q6e5H6WHP8a5xgVduNRBuwGwJaEbXwSx0IXTiQ/viewform