แนะนำทีมงานคนทำงานด้านสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

ย้อนไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 คณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง “กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดย “กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” ตั้งปณิธานที่จะดำเนินโครงการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทห่างไกล ทั่วประเทศ

จากวันนั้นมา “กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์” ได้รับการประกาศเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ในนาม “มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” และเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท” ในปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาคนดี พลเมืองดี อาชีพดีผ่านงานหลักสำคัญ 3ด้านได้แก่ งานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน งานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และงานด้านพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนชนบท โดยมี 14 โครงการ รองรับ ได้แก่

1.โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
2.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
3.โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม
4.โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล
5.โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล

6.โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนผู้สูงวัย
7.โครงการพัฒนาตลาดร้านค้าชุมชน
8.โครงการพัฒนาตลาดสู่ E-Commerce
9.โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อันเนื่องจากพระราชดำริ เชียงใหม่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา
10.โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กาญจนบุรี

11.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี
12.โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ บุรีรัมย์
13.โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ สงขลา
14.โครงการสาธิตธุรกิจเกษตร

โดยมี ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรของมูลนิธิฯ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราดำริ เพชรบุรี เป็นฐานดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 29 ชุมชนโดยรอบ

ทีมงานมูลนิธิฯ ขอแนะนำทีมงานรับผิดชอบโครงการต่างๆดังนี้

คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิฯ

คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


พล.ต.ดร.ธิติ ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยด้านการบริหาร
และผู้บริหารโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

คุณดาเรศ สุทธิรักษ์ ผู้บริหารโครงการ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนผู้สูงวัยและโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัย


คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย
ผู้บริหารโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์


คุณภัทรภูมิ รอดพงศ์ ผู้บริหารโครงการพระราชดำริและอาชีพ :โครงการห้วยองคตฯ
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้บริหารโครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ/
ประสานงานโครงการไก่ไข่ฯ พื้นที่สงขลาและภาคใต้ตอนล่าง


คุณพฤหัส คันศร ผู้บริหารโครงการเกษตรผสมผสานตามพระราชดำริ
บุรีรัมย์/ขอนแก่น ประสานงานโครงการไก่ไข่ฯภาคอีสาน ภาคเหนือ


คุณอัญชลี เกิดทอง ผู้บริหารงานศูนย์ฝึก สาธิตธุรกิจเกษตร
ฝึกอบรม ฝึกอาชีพนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์


คุณธิดา สำราญใจ ผู้บริหารโครงการครอบครัวอุปการะ

คุณวราภรณ์ คิดดี ผู้บริหารโครงการครอบครัวอุปการะ

คุณไกรวิทย์ สิบรัมย์ ผู้บริหารโครงการครอบครัวอุปการะ

คุณสกุล โพธิ์ดี ผู้บริหารโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน


คุณนงเยาว์ มิตรชาวไทย ผู้บริหารงานอำนวยการ แผนงาน งบประมาณ


คุณโสภิสา ศิริรัตน์ ผู้บริหารโครงการร้านค้าชุมชน


คุณรังสินี ทองระย้า ผู้บริหารโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล


คุณอาภาพร เจ็กกลัด ทีมงานศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตรห้วยทราย