20 พฤศจิกายน เนื่องในวัน “สิทธิเด็กสากล 2564” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่”

เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวัน “สิทธิเด็กสากล” คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง สหประชาชาติ จะมีการเน้นย้ำสิทธิของเด็กด้านในต่างๆ และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคีเพื่อนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อพันธกรณีอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็กประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้มุ่งเน้นความสำคัญของครอบครัวต่อชีวิตเด็ก และเน้นย้ำความรับผิดชอบโดยตรงของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เกิดการดูแลแบบครอบครัว ช่วยให้เด็กและครอบครัวกลับไปชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนด้านเด็ก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วม ในเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูทดแทน ในหัวข้อ Standard of Care การจัดทำมาตรฐานการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าและข้อจำกัดด้านการเลี้ยงดูทดแทน และการมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

นอกเหนือจากการเป็นวิทยากรแล้ว มูลนิธิฯ ยังเป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่เป็นคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนเรื่องการดูแลเด็กไร้ที่พึ่งในประเทศไทย ในนามกลุ่ม ACT (Alternative Care Thailand) เพราะว่ามูลนิธิฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2545 กว่า 19 ปีที่ได้สร้างความรักความอบอุ่น และความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือของเครือข่ายในระดับสากล

โดย ธิดา สำราญใจ