มูลนิธิเจริญโภคภัณพ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นตัวแทน ถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยในปี 2536 มูลนิธิฯ และ บริษัท ซีพีเอฟ ได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ “เลี้ยงไก่ไข่” ให้กับเกษตรกร ที่อยู่ภายในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเลี้ยง การจัดการเล้าโรงเรือน การบริหารจัดการ การขาย และการตลาด ตลอดจนให้การสนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยง ระบบรางน้ำ ระบบรางอาหาร พร้อมทั้งให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ในระบบ “ประกันราคา” เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการขายที่แน่นอน มีรายได้มั่นคง และลดความเสี่ยงของปัจจัยความผันผวนด้านราคาตามท้องตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงมูลนิธิฯ ยังส่งส่งนักวิชาการ เข้ามาร่วมดูแล ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการเลี้ยงดู ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิตไข่ไก่ สด สะอาด มีคุณภาพ จำนวนกว่า 31 ล้านฟองต่อรุ่น

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 31 ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพที่มั่นคง เกิดรายได้ที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการส่งต่อด้านอาชีพแก่ลูกหลาน และเครือญาติให้มีอาชีพทำมาหากินในถิ่นบ้านเกิดต่อไป ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคไข่ไก่ สด สะอาด มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เข้าถึงได้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในด้านวิชาการและการจัดการที่ถูกต้องเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แก่เกษตรกรที่สนใจ ถือเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำริ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน การประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง มาปรับประยุกต์ใช้กับประชาชนและเกษตรกร ในพื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงอย่างยั่งยืนอีกด้วย