มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม CP สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า หวังลดปัญหาฝุ่นควัน – PM 2.5 ในภาคเหนือ

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นผู้แทนในการรับมอบ จากคุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ ที่ว่าการ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “อมก๋อย โมเดล” โดยได้เล็งเห็นความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่า การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

“…โดยปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย เป็นอีกหนึ่งมิติที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันแก้ไข ถือเป็นภัยคุกคามทางมลพิษส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า ที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ ขอร่วมส่งมอบกำลังใจ โดยมอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่กระจายกำลังประจำจุดเฝ้าระวัง และเดินลาดตระเวน สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นหมอกควันไฟป่าอย่างเต็มกำลัง…”

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า “…ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณพัฒนาชีวิตชนบท ที่สนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานประจำพื้นที่ ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องไฟป่าใน อ.อมก๋อย โดยจะทำการแจกจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป…”

โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า…ภารกิจสำคัญดังกล่าวฯ ที่กำลังกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าภาคเหนือจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #อมก๋อยโมเดล #ป้องกันไฟป่า #ไฟป่า