มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ รร.อนันตรักษ์การบริบาล จัดสอบสัมภาษณ์เยาวชนเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล สอบสัมภาษณ์เยาวชนเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีผู้แทนโรงเรียนฯ มูลนิธิฯ และนักจิตวิทยาร่วมสัมภาษณ์เยาวชนรับทุน คัดเลือกในการเข้าอบรมความรู้ด้านการบริบาลทั้งภาควิชาทฤษฎีและปฏิบัติจำนวน 420 ชั่วโมง

ทั้งนี้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นหนึ่งในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างนักบริบาลชุมชนจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน นับเป็นอีกมิติในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคม