มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่เยาวชน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ภายใต้โครงการ “อมก๋อยโมเดล”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่ายเยาวชน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” รุ่นที่2 นำโดยคุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย ครูและนักเรียนจาก 7 โรงเรียน รวมทั้งหมดจำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคีเครือข่ายจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย, หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอมก๋อย, และทรูปลูกปัญญา เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดค่ายเยาวชนรุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเครือข่ายและปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้มีความเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อมก๋อย เพื่อนำไปขยายผลส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งสามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดเพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้

ซึ่งกิจกรรมภายในค่าย ได้มุ่งเน้นสร้างการตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างภาวะการเป็นผู้นำ ด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผ่านกิจกรรม ความสำคัญของ “ป่าและสัตว์ป่า” อำเภออมก๋อย, การรับมือและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ, การจัดทำแนวกันไฟและการป้องกันไฟป่า, ต้นไม้กับการลดก๊าซเรือนกระจก, และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกและแปรรูปพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อมก๋อย ผ่านกิจกรรม การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองจากวัสดุในท้องถิ่น, และองค์ความรู้เรื่องการปลูกและการแปรรูปกาแฟ เพื่อให้เยาวชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ คือ “กาแฟ” ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงกระบวนการแปรรูป

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดให้แก่เยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ผ่านกิจกรรม “การตลาด / ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์, การรู้เท่าทันโลกออนไลน์ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ, และกิจกรรมการตัดต่อคลิปวีดีโอเบื้องต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสอนให้เยาวชนได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และรู้เท่าทันโลกออนไลน์ ตระหนักถึงข้อดี และข้อเสีย สร้างเกราะป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทางออนไลน์ ร่วมกับกิจกรรมการตัดต่อคลิปวีดีโอเบื้องต้น เพื่อนำไปต่อยอดสร้างคอนเทนต์ส่งเสริมการขายต่อไป

เนื่องด้วยวันจัดกิจกรรมตรงกับประเพณีวันลอยกระทง ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก” ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันงดงาม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้นในการประดิษฐ์กระทง และได้จัดการแข่งขันประกวดกระทงจากแต่ละโรงเรียนอีกด้วย

การจัดค่ายเยาวชน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ” รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสร้างภาวะผู้นำให้แก่เยาวชนอมก๋อย โดยเป็นหนึ่งในขับเคลื่อนแผนงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “อมก๋อยโมเดล” โดยมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภออมก๋อย อันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ซึ่งควรค่าแก่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ จึงได้เข้ามาดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสำคัญ ที่อยากให้คนสามารถอยูกับป่าได้อย่างยั่งยืน ธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ และตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป