มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ผ่านโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

ทีมงานได้พาเกษตรกรในโครงการฯเยี่ยมชมศึกษาพื้นที่การทำงานของเครือข่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยมีเครือ CP เข้าไปร่วมขับเคลื่อนการทำงานในโมเดลเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โดยพาเกษตรกรศึกษาดูงานของกลุ่มวิสากิจผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักเบญจมูล และการใช้ระบบโซล่าเชลล์ในการบริหารจัดการน้ำในแปลงมะพร้าว ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ให้สามารถเพิ่มผลผลิตที่ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ