คสช. อนุมัติ “มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้า” รองรับสังคมผู้สูงอายุ-โรคร้ายแรง สอดคล้องแนวคิดและการดำเนินโครงการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ใน 2 โครงการ

เมื่อเร็วๆนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบหลักการ “มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standard advance care plan form)” เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆประยุกต์ใช้ร่วมกัน รองรับการดูแลแบบประคับประคอง การวางแผนการดูแลล่วงหน้า และการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 จะทำให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดค่าใช้จ่ายครอบครัวและประเทศชาติเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และอุบัติการณ์โรคร้ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิตที่พุ่งสูงขึ้น

สอดคล้องกับแนวคิดของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ของสังคมไทย โดยได้ดำเนิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนเงินรายเดือนๆละ 2,000 บาท ที่สามารถแบ่งปันความสุข คือได้ซื้ออาหารที่อร่อยที่อยากทาน สามารถแบ่งปันความสุขทางใจ คือได้มีเงินทำบุญ สามารถแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังลูกหลานที่เป็นภาระที่ต้องดูแล

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพ “นักบริบาล” ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล โดยให้โอกาสเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง และมีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพด้านการบริบาล ให้สามารถส่งต่อกำลังใจและความสุขให้ผู้สูงอายุต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/news/local/2239033