มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขยายความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายงานด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จ.บุรีรัมย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้ร่วมสนับสนุนงาน “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน @ บุรีรัมย์” โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางธิดา สำราญใจ ผู้บริหารสำนักพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณวราภรณ์ คิดดี ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณชัยวัฒน์ พุฒศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจจังหวับุรีรัมย์  และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็น ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการจัดงาน “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน @ บุรีรัมย์” ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญและมอบบทบาทภาคเอกชน จึงได้สนับสนุนการจัดตั้ง ” ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ” เพื่อช่วยเหลือบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามาถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดนิทรรศการผลงาน CSR จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ การแสดงของผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ กิจกรรมเสวนาเล่าขานงาน CSR จังหวัดบุรีรัมย์ การมอบทุนการศึกษา มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ CSR จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนที่มาร่วมงาน จำนวน 4 ชุด

ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ บทบาทการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบุรีรัมย์ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนงานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยเริ่มจากการเข้ามาขับเคลื่อนดำเนินงานด้านพัฒนาอาชีพเกษตรกร ผ่านโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เริ่มดำเนินการโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ในพื้นที่เดียวกัน จนถึงปัจจุบัน ทำให้มูลนิธิฯ มีความใกล้ชิดและเป็นส่วนสำคัญในการ ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ขยายการผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ การสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป