มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งมอบบ้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในโครงการกตัญญู (ผู้สูงวัย) จ.เชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย นางธิดา สำราญใจ ผู้บริหารด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน นางศิริลักษณ์ บ่อสร้าง รองผู้จัดการฝ่าย ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดย นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และหัวหน้าชุมชน ส่งมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุในโครงการกตัญญู (ผู้สูงวัย) ณ บ้านเลขที่ 98/89 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนการปรับปรุงบ้านให้กับนางสุภิณ ไชยเจริญ เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 (บ้านป่าแดง) และชาวบ้านหมู่บ้านป่าแดง ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างบ้าน ใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านรวม 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งได้จัดงานขึ้นเฮือนใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย โดยนิมนต์ ดร.พระครูสุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน และเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี พร้อมผูกข้อมือ และมอบพรเสริมสิริมงคลให้กับผู้สูงวัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นางสุภิน ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องบ้าน “ตั้งแต่บ้านสร้างเสร็จ ป้ามีความสุขมาก นอนหลับสบายทุกคืน ดีใจที่ป้ามีวันนี้”

ทั้งนี้ นางสุภิน ไชยเจริญ เป็นผู้สูงวัยกลุ่มติดเตียง ขาสองข้างอ่อนแรง มือสองข้างงอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และมีโรคประจำตัวคือ รูมาตอยย์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อยู่ในความดูแลของ ทีม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้ม ที่มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้มอยู่