มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม “ส่งสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวง้ม จ.เชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรมโครงการบ้านชื่นสุขที่มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ตามลำพังและมีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า ในโครงการกตัญญู (ผู้สูงวัย) โดยมี นางศิริลักษณ์ บ่อสร้างรองผู้จัดการฝ่ายด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

กิจกรรม “ส่งสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ของโครงการบ้านชื่นสุข เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายจากความเหงา ได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ถือเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและสร้างความสุข ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนของขวัญพร้อมเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมในวันนี้ เต็มไปความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ของผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เป็นศูนย์บูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ให้บริการ งานพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จัดตั้งโครงการ “บ้านชื่นสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการดูแลแบบไป-กลับ และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมผู้สูงอายุของตำบลหัวง้ม ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของวัยและสภาพสังคมทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง คนรอบตัวจึงควรให้การดูแลใส่ใจ มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่ากิจกรรมทางสังคมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างยิ่ง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเสริมสร้างค่านิยมความกตัญญูร่วมกันกับชุมชน