มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดเตรียมพื้นที่ป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร เตรียมรับกิจกรรม “ซีพี ร้อยรักษ์โลก”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดเตรียมพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร นำโดยทีมงานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เตรียมรับกิจกรรม “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ฝึกอบรมอาชีพ และถ่ายทอดความรู้อาชีพธุรกิจเกษตร 36 ไร่ และอีก 16 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งน้อมนำแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ว่า

การปลูกป่าให้ราษฎรได้รับประโยชน์ ต้องใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และ ไม้เศรษฐกิจ แต่ปลูกให้คล้ายสภาพป่าจริง ๆ ผู้ที่อาศัย ทำมาหากินในป่าและบริเวณใกล้ป่า จะได้ประโยชน์อย่างพอเพียง คือ

พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัย และจำหน่าย
พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร
พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร้อยเรียงความดี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดยผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนนักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จะดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน อีกทั้งตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน

######