มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล จัดปฐมนิเทศและอบรมนักเรียนใหม่ รุ่น 1 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล จัดปฐมนิเทศและอบรมนักเรียนใหม่ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล จำนวน 13 คน จากหลายพื้นที่ แต่มีความสนใจในอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจะเริ่มอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ผ่านระบบออนไลน์ (ห้องเรียนออนไลน์) ของโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล

การปฐมนิเทศและอบรมนักบริบาลรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ยังปรับรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 (Social Distancing) ประกอบด้วย การเรียนภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล และการฝึกปฏิบัติ 220 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมเรื่อง (1) ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ (2) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (3) การดูแลผู้สูงอายุ (4) การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และการส่งต่อ (5) โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (6) แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล (7) การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ (8) การฝึกภาคปฏิบัติ และ (9) การวัดผลและประเมินผลการอบรม

โดยมี อาจารย์พอใจ สันติเวส รองผู้อำนวยการโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล กล่าวให้โอวาทและดำเนินการสอน โดยมีเงื่อนไขการอบรม คือ ผู้ที่เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล ซึ่งบรรยากาศในการอบรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เยาวชนมีความตั้งใจและเข้ามาร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เป็นหนึ่งในโครงการหลักในแผนงานด้านเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทดำเนินการมาแล้ว 7 รุ่น ซึ่งได้มีส่วนสร้างโอกาส และส่งเสริมอาชีพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วกว่า 70 คน

###