มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าต่อเนื่องช่วยเหลือสนับสนุนน้ำดื่ม CP ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า และลดผลกระทบจากฝุ่นควันไฟป่า PM 2.5 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

4 มีนาคม 67 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบน้ำดื่ม CP ร่วมสนับสนุนงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี นายวชิรวิทย์ อิ่มแสงจันทร์ นายอำเภออมก๋อย เป็นผู้แทนในการรับมอบ จากนายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ณ ที่ว่าการ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยได้ส่งมอบน้ำดื่ม CP ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในครั้งนี้

เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการด้านการปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชุมชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้ โครงการ “อมก๋อย โมเดล” ที่เล็งเห็นความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่า การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน โดยปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย เป็นอีกหนึ่งมิติที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันแก้ไข ถือเป็นภัยคุกคามทางมลพิษส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า ที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิฯ ขอร่วมส่งมอบกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่กระจายกำลังประจำจุดเฝ้าระวัง และเดินลาดตระเวน เพื่อสกัดกั้นสถานการณ์หมอกควันไฟป่าอย่างเต็มกำลัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจสำคัญดังกล่าวฯ จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี