มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนาม MOU สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรส่งเสริมผู้ดูเเลผู้สูงอายุสู่อาชีพบริบาล

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ – เครือ CP โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรผู้ดูเเลผู้สูงอายุสู่อาชีพบริบาล ผ่านกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยมีคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งมา 35 ปี ได้รับนโยบายคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ปลูกฝังสร้างค่านิยม “ความกตัญญู” ให้ทุกกลุ่มธุรกิจของ CP ที่ไปดำเนินกิจการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ร่วมกับชุมชน ค้นหาผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน และถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการดูแล และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมตลอดอายุขัย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลกว่า 500 คน ทั่วประเทศ และเมื่อปี 2562 มูลนิธิฯ ได้รับนโยบายให้ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล” โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ ในการฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในงานบริบาล นำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้มอบทุนการฝึกอาชีพด้านการบริบาลนี้ไปแล้ว จำนวน 152 คน และมีแผนเพิ่มในทุก ๆ ปี ปีละ 100 คน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนบริบาล การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันนี้ จะเป็นการเสริมกำลังสำคัญในการผลักดันการดูแลสังคมผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนทุนการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รวมทั้งร่วมคัดเลือกและติดตามการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม นับเป็นการผนึกกำลังหน่วยงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะดูแลสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การลงนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนเเปลงและรองรับอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นับเป็นการสร้างความเปลี่ยนเเปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทย ในอนาคตคนต่างชาติที่ทำงานหนักในบั้นปลายชีวิตจะเลือกกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขในประเทศไทย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลักสูตรนี้ และไม่เริ่มดำเนินการในตอนนี้ ดังนั้นการดูเเลคุณภาพชีวิตของคนจะดีได้เพราะความร่วมมือที่สร้างความก้าวหน้าวิชาชีพด้านบริบาลในอนาคตร่วมกัน

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านการบริบาล เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ทักษะมาตรฐานด้านการบริบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระบบหรือผู้ที่สนใจและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทางเลือกในการฝึกวิชาชีพเพื่อมีอาชีพไว้รองรับในอนาคตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบสาธารณสุขและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #PIM #โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล #นักบริบาล #ดูแลผู้สูงอายุ #หลักสูตรส่งเสริมผู้ดูเเลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงอายุ