มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สนับสนุนเครื่องเล่นสนามให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จ.ขอนแก่น

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งมอบเครื่องเล่นสนามให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง นำโดย คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งมอบเครื่องเล่นสนาม ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนางรัตนา สารเศวต ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เป็นผู้รับมอบ

เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะฯ สู่ความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านแคนทอง ภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาครอบครัวทดแทน หรือครอบครัวอุปการะ ให้กับเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัว ได้รับความรัก ความอบอุ่น ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะฯ โดยปัจจุบันมีเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองเข้าร่วมโครงการครอบครัวอุปการะฯ รวมแล้ว 22 คน

นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่จะมอบเครื่องเล่น ให้กับเด็ก ๆ ได้เล่นเท่านั้น แต่มูลนิธิฯ ยังได้มอบอนาคตกับเด็ก ๆ ด้วยการช่วยพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยการดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะ ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 20 ปี โครงการครอบครัวอุปการะ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ ถือเป็นสิ่งทดแทนความห่วงใยที่เรามีให้กับเด็ก ๆ ทั้งนี้ ต้องขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้มอบเครื่องเล่นสนามให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ และเราก็หวังว่ามูลนิธิฯ จะคอยยืนเคียงข้างและช่วยเหลือเด็กกำพร้า และพวกเราต่อไป”

โครงการครอบครัวอุปการะฯ ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความร่วมมือจาก 4 สถานสงเคราะห์ ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่นและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กกำพร้า จะได้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น โดยมี พ่อ และ แม่ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่จะคอยดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตไปคนดีของสังคมต่อไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++