มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท น้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาอาชีพ ตามดำริ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ ให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงน้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” เข้ามาบริหารจัดการที่ดินและน้ำ โดยมี “สวนเทพหยา” เป็นพื้นที่ต้นแบบ ปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง แห้งแล้ง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ กลับมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีการริเริ่มทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน นำมาสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ เกษตรกรสามารถทำการเกษตรที่หลากหลาย ทำให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี เกิดเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในครั้งนี้นำมาสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

สวนเทพหยา ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานวิถีชีวิตโหนด นา เล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายใช้เป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานต่อปณิธานตอบแทนคุณแผ่นดิน ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทจนถึงรัชกาลปัจจุบัน และยังคงร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดงานพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป