ถอดบทเรียนความสำเร็จ การพัฒนาโครงการปากรอ

คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพปากรอ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยถึงประสบการณ์และบทเรียนจากการทำงานกับชุมชนในตำบลปากรอว่า การที่จะพัฒนาชุมชนให้หลุดพ้นจากความยากจนและกลายมาเป็นแหล่งสร้างรายได้นั้น จะต้องเริ่มจากการสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วม รู้ว่าความต้องการของชุมชนคืออะไร แสดงถึงความจริงใจและมีความเป็นเพื่อนกับคนในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเชื่อ ความศรัทธาที่ไปในทิศทางเดียวกัน