โครงการการตลาดร้านค้าชุมชน และเพิ่มองค์ความรู้สู่ E-Commerce

ความเป็นมา
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ร้านค้าชุมชนในชนบท ต้องพัฒนากระบวนการจัดการร้านค้าที่ดี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ และกระบวนการจัดการเพื่อให้ร้านค้าดูแลจัดการตนเองให้มีรายได้หมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจที่ดีเกิดขึ้นในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาด้านการขายและบริการ เพิ่มศักยภาพร้านค้าชุมชน
2.ฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มโอกาสทางการขาย ช่องทางการตลาด ทำให้เยาวชน เกษตรกร ใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข

เป้าหมาย
ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติในการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน โดยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมการพัฒนาร้านค้าชุมชน

หน่วยงานร่วมเจตนารมณ์
1.กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
3.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
4.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการรวม 10 ศูนย์สาธิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีศูนย์สาธิตการตลาดเข้าร่วม 350 ศูนย์สาธิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีศูนย์สาธิตการตลาดเข้าร่วม 400 ศูนย์สาธิต สามารถฝึกอบรมผู้นำชุมชน เกษตรกรทั่วไป สมาชิกชุมชนได้จำนวน 2,300 ท่าน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและภาคีเครือข่ายสามารถฝึกอบรมให้องค์ความรู้ด้านการจัดการร้านให้กับร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดที่เข้าร่วมโครงการรวม 750 ศูนย์สาธิต

การดำเนินงานโครงการ พบว่าร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดมีความรู้ความเข้าใจ ได้นำความรู้ไปปรับใช้ สามารถบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีที่ได้รับ พัฒนาร้านให้มีความทันสมัยมากขึ้น สร้างยอดขาย เพิ่มกำไร ดูแลจัดการตนเองให้มีรายได้เกิดหมุนเวียนในชุมชนท้องถิ่น

.

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสายกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รูปมุมกว้าง

รูปชั้นวางสินค้า

รูปภายในร้าน

รูปตู้แช่ง

รูปด้านหน้า