โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมา
จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้น้อมนำ มาดำเนินการ “โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้  ณ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมูลนิธิฯ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2537 และเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 ณ โรงสีข้าวบริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์ข้าว จำกัด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย
1. เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
3. เป็นการเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพในชนบท
4. ลดปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมือง
5. เสริมสร้างพลังชุมชน และความแข็งแกร่ง ของสถาบันครอบครัว

ผลการดำเนินงาน
มูลนิธิฯ และกิจการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งเดิมเกษตรกรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิม โดยมีกิจการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมในลักษณะครบวงจร ร่วมกับภาครัฐ สถาบันการเงิน ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุน และปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ วัคซีน ให้คำแนะนำด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งการรับซื้อผลผลิต ประกันราคา และดูแลด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกร และสมาชิก มีรายได้เพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ซึ่งอยู่กับความเหมาะสมของสภาพที่ดิน แหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ และความพร้อมของเกษตรกรแต่ละราย รวม 7 อาชีพ 7 รายได้ ดังนี้

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 7 อาชีพ 7 รายได้
จากการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนมาก จะเลือกกิจกรรมอาชีพเสริม ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง บางรายดำเนินกิจกรรมอาชีพต่อเนื่อง บางรายหยุดดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากอายุเกษตรกร และ รุ่นลูกไม่ดำเนินกิจกรรมอาชีพต่อจากพ่อ – แม่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เช่น การขยายตัวของชุมชน ที่เป็นผลกระทบโดยตรง กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ หรือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อกิจกรรมด้านการเกษตรโดยตรง และผลกระทบทางเศรษกิจ เมื่อปี 2540 โดยตรง ต่อของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในเวลานั้น

ปัจจุบัน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ปรับเป้าหมายโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบทปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ขยายผลได้ ในลักษณะกิจกรรมอาชีพ ที่หลากหลายเป็นเกษตรผสมผสาน และ เศรษกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี เกษตรกรในแต่ละราย

โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินการใน 2 พื้นที่คือ บ้านบุขี้เหล็ก และ บ้านบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  รวม 6 ราย และ มีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามความสนใจและความสมัครใจของเกษตรกร

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คุณพฤหัส คันศร