มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์กรงตับในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนที่เข้าใหม่ งบประมาณปี 2564 ในโซนภาคเหนือและภาคใต้

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในทุกด้าน รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ทีมงานก็ยังคงพยายามเดินหน้าสานต่องานในโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการช่วยเหลือ พัฒนา ต่อยอดการทำดีต่อสังคมให้กับพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะปิด จากปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ให้นักเรียนมีความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับทีมงานมูลนิธิฯ และยังคงดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

โดยล่าสุด โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน งบประมาณปี 2564 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการติดตามการติดตั้งอุปกรณ์กรงตับในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สำหรับโรงเรียนในโซนภาคเหนือและภาคใต้ในส่วนที่เหลือ

ถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตโรคระบาด แต่ทีมงานก็ยังคงติดตั้งและขนส่งอุปกรณ์กรงตับ ทำงานแข่งกับเวลาเหมือนเดิม เพื่อให้ทันเวลาในการนำไก่สาวพันธุ์ไข่เข้าเลี้ยงในโรงเรียนให้ทันรอบการดำเนินงาน ให้น้อง ๆ ได้ไข่สดใหม่ ถูกสุขอนามัย ไว้รับประทาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งสามารถมีรายได้จากการนำไปต่อยอดจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้อีกด้วย

###
ภาพ สกุล โพธิ์ดี
เรื่อง ธนกฤต บรรเทิงสุข