โครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน 2021

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทีมงานจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้นำเสนอผลของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา แก้ปัญหาสังคมในรอบที่ 2 เพื่อรับการพิจารณาเข้ารอบสุดท้าย

สำหรับโครงการฯที่รับการพิจารณาได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอโครงการส่งเสริมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โครงการครอบครัวอุปการะ โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล โครงการพัฒนาอาชีพด้านบริบาล ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเยาวชนรักษ์สหกรณ์ เป็นต้น

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน เป็นความคิดริเริ่มโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ที่เล็งเห็นว่าพนักงานเครือซีพีกว่า 3 แสนคน เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงาน พนักงานเครือซีพีมีการทำโครงการช่วยเหลือ แก้ปัญหา พัฒนาสังคมมากมาย จึงจัดให้มีโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนเพื่อยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน พนักงานที่ดำเนินโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นโมเดล เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนช่วยเหลือ แก้ปัญหา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดมาเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะคัดเลือกเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2563