มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสริมสร้างความผูกพัน ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติตน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้งในหอพักและโรงเรียน ตลอดจนการแนะนำแนวทางการศึกษาและการวางแผนอาชีพในอนาคต โดยมีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนฯ รุ่น 1-15 (ศิษย์เก่า) จำนวน 26 คน และรุ่น 16-21 (กำลังศึกษา) จำนวน 54 คน ณ ค่ายพักแรมอ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมค่ายพี่น้องสัมพันธ์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผ่านกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบดังนี้ กิจกรรมสันทนาการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับหมู่คณะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ส่งมอบแรงบันดาลใจและเติมเต็มความฝันให้แก่กัน และฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ฝึกคิด ฝึกวางแผนร่วมกับผู้อื่น โดยกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ยกกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ทั้งนี้นักเรียนทุนฯ ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เรียนรู้ระบบนิเวศใต้น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรับชมนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายพี่น้องสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงส่งมอบแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ปลุกพลัง เติมเต็มความฝันให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการฯ และสานต่อความฝันของตนใหับังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป