บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29

สกลนคร (17 ธันวาคม 2561) – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กในวัยเรียนตามแนวกลยุทธ์ “อาหารมั่นคง” สู่ความยั่งยืน พร้อมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2561 จำนวน 50โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกว่า 155,000 คน ให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดี สดใหม่ไว้รับประทาน

พิธีส่งมอบโครงการฯในปี 2561 นี้ จัดขึ้นที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม นักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างยั่งยืน

คุณวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของ ซีพีเอฟ เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ได้รับอาหารอิ่มท้อง และสมองแจ่มใส เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ซึ่งการส่งมอบโครงการฯให้กับโรงเรียนบ้านหนองหอยในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยซีพีเอฟ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเรื่องภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและชนบทห่างไกล มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่ปี 2532

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมีการดำเนินงานแล้ว 29 ปี โดยโรงเรียนบ้านหนองหอยเป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 และจะส่งมอบให้แล้วเสร็จจำนวน 768 โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วยให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลกว่า 155,000 คน ครอบคลุมโรงเรียน สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 169 โรงเรียน ภาคเหนือ 184 โรงเรียน และภาคใต้ 90 โรงเรียน เยาวชนพ้นจากภาวะทุพโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่

ทั้งนี้ ในปีแรกโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมการเลี้ยง และคอยให้คำปรึกษา โดยโรงเรียนจะต้องเป็นผู้บริหารโครงการให้สามารถเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ยั่งยืนของนักเรียน “บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร และบริโภคตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” คุณสุขสันต์ฯ กล่าว

และโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยังมุ่งส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจากฝึกทักษะจากโรงเรียนและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปด้วย