ฝึกชีวิต ฝึกการอยู่ร่วมกัน ฝึกวินัยกับเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แต่ละรุ่นที่มาใช้ชีวิตร่วมกัน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย เพชรบุรี จะได้รับการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ก่อนเปิดเทอมที่นักเรียนทุนฯจะกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไกลกังวล ครูพี่เลี้ยงจะให้น้องๆเตรียมตัวกันคือ
1.ทบทวน กติกา ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของการเปิดเทอมใหม่
2. การแบ่งเวรในการดูแลใหม่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ กันเอง
3.การเตรียมที่นอน พร้อมรับฤดูหนาว
4. การตัดผม พร้อมรับการเปิดเทอม
5. การเตรียมเสื้อผ้าชุดนักเรียน ยังใส่ได้ไหม ต้อง แก้ ต้องปะ ต้องชุนกัน

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสู่เป้าหมายการสร้างพลเมืองดี คนดีสู่สังคม โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กลับคืนสู่สังคม