มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท /ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ทีมงานทรูปลูกปัญญา ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าอมก๋อย ภายใต้แนวคิด “อมก๋อยโมเดลสร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”

“อมก๋อยโมเดล สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งทีมงานทรูปลูกปัญญา ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าอมก๋อย ภายใต้แนวคิด “อมก๋อยโมเดล สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำ 2.สร้างอาชีพรายได้ที่ยั่งยืน และ3.สร้างชุมชนที่ยั่งยืน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน โดยเน้นไปที่กลไกการประเมินความพร้อม ศักยภาพของกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย อาทิ เรื่องความถูกต้องของการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวไร่ การส่งเสริมอาชีพรายได้ด้วยกกระบวนการเกษตรมูลค่าสูง และตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนเพื่อหารือกับในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาภายใต้โครงการอมก๋อยโมเดล

โดยทีมงานได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกี๋ยน ต.นาเกียน เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนอาชีพที่ส่งเสริมการสร้างป่า สร้างอาชีพ เน้นไปที่โมเดลการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ยั่งยืน โดยมี นายพรหมวงศ์ เขื่อนวัง หัวหน้าสถานี นายภูมิมีชัย ประเสริฐ กำนันตำบลนาเกียน และเกษตรกร เข้าร่วมหารือแนวทางในครั้งนี้ ซึ่งจะเริ่มทำแผนจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจำนวนพื้นที่ปลูก

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง หารือแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ ร่วมกับนายศุภรกร สุวรรณเกษา หัวหน้าสถานี นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย พร้อมชาวบ้านและเกษตรกรในเรื่องของพื้นที่ และการจำแนกประโยชน์การใช้ที่ดินของซึ่งเกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ และอยากให้เพิ่มไม้ผลกินได้ พร้อมปลูกพืชแบบผสมผสานในโมเดลกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่

นอกจากนั้นได้เชื่อมโยงเรื่องการดำเนินงานโมเดลพืชมูลค่าสูงร่วมกับตลาดโลตัสเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภออมก๋อย และคณะ ทั้งนี้ได้ให้แนวทางการเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการส่งเสริมตามแผน เพื่อป้องกันไม่ใช้เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่

โดยเครือซีพี และโลตัส ได้ลงพื้นที่ให้ข้อแนะนำการผลิตเกษตรมูลค่าสูง และดูความพร้อมของเกษตรกรและจุดรวบร่วมคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตรด้านการรับซื้อและจัดการผลผลิตที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการพัฒนา “อมก๋อยโมเดล สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” คือโมเดลการศึกษา เครือซีพีได้ร่วมกับทรูปลูกปัญญาขยายพื้นที่โอกาสทางการศึกษาได้ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เสริมทั้งด้านไอคิว และอีคิว โดยลงพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเกียน ต.นาเกียน , โรงเรียนบ้านอูตูม ต.นาเกียน , โรงเรียนบ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง และโรงเรียนบ้านยางครก ต.ยางเปียง เน้นไปที่คุณภาพการศึกษา สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์ การเติมเต็มให้โรงเรียน คุณครู และนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสและความท้าทายในครั้งนี้คือนักเรียนเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมด การเรียนการสอน แบบทวิภาษา ลาหู่-ไทย ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนต่อทั้งด้านวิชาชีพและสายสามัญ เหมาะแก่การเข้าไปส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ อาทิ ทักษะด้านอาชีพ เช่น ด้านเกษตรปลูกผักผลไม้, ด้านค้าขายทำร้านค้า นอกจากนั้น ทุกโรงเรียนมีความพร้อมด้านสัญญาณอินเตอร์เนต มีเสาสัญญาณของทรู อยู่ใกล้ พร้อมพัฒนาโครงการพื้นฐานดิจิตอล เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น