เนื่องใน “วันเยาวชนแห่งชาติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 4 โครงการ หวังช่วยเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ด้วยกัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์เหมือนกัน ดังนั้น เยาวชนไทยจึงควรสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สำหรับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย จึงได้ดำเนินโครงการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในทุกภูมิภาค โดยสนับสนุนทุนก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ อุปกรณ์การเลี้ยงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยง เพื่อนำไข่มาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

2. โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม
เป็นโครงการที่สนับสนุนเด็กกำพร้าให้มีครอบครัวอุปการะที่อบอุ่น เพราะเชื่อว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม จะสามารถพัฒนา หล่อหลอมให้เด็กๆเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นคนดี พลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ขาดโอกาสในการศึกษา มีฐานะยากจน แต่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เป็น “นักเรียนในพระราชานุเคราะห์” เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระราชูปถัมภ์

4. โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพด้านการบริบาล เพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัวสังคม และประเทศชาติในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งานด้านการบริบาลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก ที่เปิด โอกาสทั้งทางด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพงานด้านการบริบาลให้เด็กและเยาวชน