คุณสำรอง แตงพลับ เกษตรกรต้นแบบแห่งบ้านหนองเขื่อน จ.เพชรบุรี สืบสานปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยว สู่วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่

2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จ.เพชรบุรี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบุรี ขอนำเสนอ “คุณสำรอง แตงพลับ หรือ พ่อรอง” เกษตรกรต้นแบบแห่งบ้านหนองเขื่อน จ.เพชรบุรี สืบสานปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยว สู่วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เคล็ดลับความสำเร็จกว่าจะเป็นเกษตรต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พ่อรองเล่าว่า “แต่ก่อนทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน เริ่มจากปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว ปลูกไม้ผลแซม เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เน้นการผสมผสาน หลังจากปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินออม สามารถสร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่อาศัยได้สำเร็จ”

“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง ไม่อยาก ไม่โลภ ไม่หลง เราจะอยู่อย่างพอเพียงให้ได้” แนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษตรผสมผสานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อรอง ยกระดับคุณภาพชีวิต และครอบครัวมีความสุขมากขึ้น พ่อรองกล่าวเสริมว่า “ทุกวันนี้มีความสุขกับการทำเกษตรผสมผสาน มีพืชผักเขียวขจี ปลอดภัยไร้สารเคมี เหลือจากกินก็เอามาขายเป็นรายได้เสริม ปลูกเอง กินเอง ขายเอง ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตรผสมผสาน และต้นกล้าในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง และรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีเกษตรกรมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานยังศูนย์เรียนรู้ฯ และนำไปต่อยอด ขยายผลไปยังพื้นที่เพาะปลูกของตนเองจนประสบความสำเร็จ”

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้ความสำคัญ สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร #ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #วันเกษตรแห่งชาติ #ซีพีร้อยเรียงความดี