มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงเรียน Chersery Home จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันแห่งความสำเร็จของ ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 10 คน และเป็นรุ่นที่ 16 ของโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ได้เข้ารับประกาศนียบัตร ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุลรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมได้เข้า Workshop ทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างรอบด้าน ที่ศูนย์ PIM Food Academy

สืบเนื่องจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ(Aged Society)” กล่าวคือมีประชากรอายุ60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 15 ใน พ.ศ. 2558 และกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์(Complete Aged Society)” สูงถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในพ.ศ. 2564 (United Nations, 2015) จึงทำให้ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง รวดเร็ว โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและอายุขัย อีกทั้งประสบปัญหาโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพก่อให้เกิด ภาวะพึ่งพิงในสังคมไทยมากขึ้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)

จึงเป็นวาระสำคัญระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาร่วมจัดการและเตรียมพร้อมรับมือวางโครงสร้างกับสังคมผู้สูงอายุระยะยาว ในด้านสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทำให้เครือซีพี เล็งเห็นความสำคัญของ “อาชีพนักบริบาล” หรือ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบท โดยได้ผนึกกำลังกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูเเลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สู่อาชีพนักบริบาล ผ่านกระบวนการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และได้รับความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร (Chersery Home)

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้ และฝึกทักษะ ตลอดจนประสบการณ์การบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ผ่านหลักสูตร 70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง และ 840 ชั่วโมง แก่ผู้ที่ขาดโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีอาชีพทางเลือกที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จจการศึกษาจากโครงการฯ แล้ว 182 คน

ด้านตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา นางสาวพรณิชา เผ่าพันธ์ ได้ขอบคุณทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่ได้ให้โอกาสมีอาชีพที่มั่นคง และมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็น นักบริบาลที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการดูแลเอาใจใส่

“เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวงการ “การดูแลผู้สูงอายุ” ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ เรารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ การได้เข้ามาศึกษาหลักสูตรนี้ทำให้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงวัยที่มองพวกท่านว่าเป็นผู้ที่ไม่แข็งแรง เป็นมองเห็นว่าพวกท่านทุกคนเป็นคนที่มีเกียรติและควรค่าแก่การมอบความรักและควรได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ”

“ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และคณาจารย์จากองค์กรต่างๆ ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสเราทุกคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรผู้ดูเเลผู้สูงอายุ และได้มีโอกาสทำอาชีพเป็น นักบริบาล หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้ว ผมคิดว่าพวกท่านทุกคนล้วนเป็นคนที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ลูกหลานทุกคนจึงควรให้ความสำคัญและดูแลพวกท่านเมื่อถึงช่างบั้นปลายชีวิตให้พวกท่านมีความสุขกาย สุขใจ และมีความเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ” นายอนุชิต​ วร​ภักดี ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา