เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งสร้าง 4 ดี ด้านพลเมืองดี นำร่องนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อเร็วๆนี้ เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งสร้าง “4 ดี พัฒนา 4 ด้าน” คือ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านขจัดความยากจน ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมาย “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี และชุมชนสิ่งแวดล้อมดี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้าง “พลเมืองดี” โดยนำร่องนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยแบ่งกิจกรรมในหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมี คุณกิตติศักดิ์ เป็นสุข Learning & Growth Specialist จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีเป้าหมายเพื่อให้น้องๆมีพัฒนาการสมวัย มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ บ่มเพาะความเป็นผู้นำ และสามารถนำความรู้ประกอบสัมมาชีพ เป็นคนดี พลเมืองดีของสังคม ผ่านการเรียน 2 หลักสูตร คือ Self awareness การตระหนักรู้ตัวเอง และเทคนิคการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้น เรียนแบบ Active leaning โดยน้องๆได้ทั้งความสนุกสนานและแง่คิดจากการเรียนในครั้งนี้ อาทิ รู้จักขอบคุณตนเอง ขอโทษตนเอง ได้มองตนเองในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เล่นเกมแบบทีม ซึ่งสร้างความสามัคคี การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมฯ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯทุกคน ที่ได้เรียนและทำกิจกรรมในหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านแนวกระบวนการคิด ทั้งในด้านการเรียนการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป