เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ พร้อมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อเร็วๆนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9” พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ที่ปรึกษามูลนิธิฯ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ร่วมในงานพิธีดังกล่าวฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย

โดยนับตั้งแต่ปี 2540 มูลนิธิฯ เข้าร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ในการร่วมสนับสนุนการรวมกลุ่มและส่งเสริมอาชีพให้แก่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ยังเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในเรื่อง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง

ทั้งนี้ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พร้อมทั้ง ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพแบบธรรมชาติ สร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่น เป็นแหล่งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยสวัสดิการชุมชน การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ รักษาประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาระบบ ให้ชุมชนจัดการตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง