มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือ 3 หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงเรียน Chersery Home จัดปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ดูเเลผู้สูงอายุ

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร (Chersery Home) จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 1 และเป็นรุ่นที่ 16 คน ของโครงการฯ เพื่อรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจการฝึกอารมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (วิทยาเขตอีอีซี) จ.ชลบุรี

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวต้อนรับ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร (Chersery Home) ยังได้ให้ความรู้เรื่องการอัพเดทเทรนด์ “แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านผู้สูงอายุและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” และนายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวถึงโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

นายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร (Chersery Home) ถือเป็นการผนึกกำลังในเครือซีพี และภาคีเครือข่ายโรงเรียนด้านการบริบาล ในการขับเคลื่อนงานสำคัญภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ในการสร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการมอบโอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนักบริบาลให้มีอาชีพที่มั่นคง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืน

“หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้รับทุนฯ ที่จะได้ใช้โอกาสนี้ เปิดรับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ทาง PIM ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย นำมาสู่การปฏิบัติในสถานที่จริง ที่ Chersery Home ซึ่งจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆโดยตรงได้ สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวฯ จะสามารถทำให้เข้าใจทั้งทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง พร้อมทั้ง ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานรับรองผู้เข้าอบรมให้พร้อมต่อการเป็นผู้ให้บริการต่อไป” นายกฤตยรัฐ กล่าวฯ

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในกิจกรรมปฐมนิเทศ เต็มไปด้วยการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมของผู้ที่ได้รับทุนฯ ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเก็บเกี่ยวความรู้มาต่อยอดในสายอาชีพด้านการบริบาลได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพต่อไป