มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับซีพีเอฟจัดอบรมความรู้การเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่ทีมงานมูลนิธิดวงประทีป จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564  คุณภัทรภูมิ รอดพงษ์ ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และคุณสมภพ เมฆดำ ซีพีเอฟ เดินทางไปถ่ายทอดความรู้หลักการปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน, การจัดการฟาร์ม, การบันทึกข้อมูล, การผลิตปุ๋ยหมักแห้งจากมูลไก่ไข่, การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ให้แก่ทีมงานของมูลนิธิดวงประทีป ที่ศูนย์กาญจนบุรี ซึ่งมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (ครูประทีป)และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม (ครูมิ่งพร) เป็นผู้บริหารมูลนิธิ

มูลนิธิดวงประทีปฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  มีเด็กๆที่อยู่ในความดูแล และพักค้างประจำจำนวน 65 คน โดยมูลนิธิดวงประทีป จัดทำ”โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่”มีการทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ  ที่อยู่ในความดูแลได้กินไข่ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต

ทั้งนี้ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมกับซีพีเอฟถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทีมงานมูลนิธิดวงประทีปมีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และทีมงานถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ให้แก่เด็กๆ ในโครงการต่อไป

โดย : ธนกฤต บรรเทิงสุข  สน.ประสานกิจการสัมพันธ์ เครือ