มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คว้ารางวัลในงาน “ซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022” รวม 5 โครงการ สร้างเมล็ดพันธุ์ดีคนซีพี มุ่งส่งมอบคุณค่าให้สังคม ตามปรัชญา 3 ประโยชน์

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้รับรางวัล ในงาน “ซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022” จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ จากการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีทั่วโลก โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาท โดยงานจัดขึ้น ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวว่า ในปีนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้รับรางวัล ในงาน “ซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022” จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ จากการคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางความยั่งยืนของเครือฯ ใน 3 มิติหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญา “3 ประโยชน์” เครือซีพี ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคม ชุมชน ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ตลอดจนตามเป้าหมายหลักการสากล“การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ (SDGs)”

โดยโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นโครงการระยะยาว ที่ขับเคลื่อนงานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ได้แก่ 1. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มุ่งสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ภายในโรงเรียน เป็นห้องเรียนสร้างอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ได้รับโปรตีนจากผลผลิตไข่ไก่มาทำอาหาร ต่อยอดสู่การบริหารจัดการโครงการ และขยายผลเป็นคลังเสบียงสู่ชุมชน 2.โครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเยาวชนในเมืองและมีศักยภาพในการกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง 3.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จ.เพชรบุรี พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการเกษตร อีกทั้งเป็นต้นแบบศูนย์ส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาเกษตร 4.0 เพื่อเป็นศูนย์สาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลสู่เกษตรกร รวมถึงฝึกทักษะงานเกษตรแก่เยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 4.โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวที่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงสนับสนุนครอบครัวอุปการะที่มีความเหมาะสมให้แก่เด็กกำพร้า จากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์เอกชน ได้มีครอบครัว ได้รับความรักและความอบอุ่น เกิดการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป 5. โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาระบบการทำงานของสหกรณ์ พัฒนาผู้นำสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพสมาชิก เป็นกลไกให้สหกรณ์เกิดการเรียนรู้การจัดการอาชีพ และนำไปปรับใช้กับระบบการจัดการของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์มีการจัดการที่เป็นระบบและมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวฯ ถือเป็นความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจของจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงานฯ ซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีคนซีพี ตามนโยบายของเครือฯ เพื่อขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนในทุกมิติ โดยผลักดันกลยุทธ์และเป้าหมายขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และเกษตรกร ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรและชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสามารถยืนได้ด้วยตนเอง และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน