จากเด็กทุนซีพี สู่นักพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง และนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็น 1 ใน 5 โครงการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่ได้รับรางวัลจากงาน “ซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022”

ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการฯ

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอนำเสนอ “น้ำ อาภาพร เจ็กกลัด” เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ หนึ่งในทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ น้ำเปรียบเสมือนพี่สาวคนโตของบ้าน ที่มีหน้าที่ตรวจตราความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นงานภาคสนาม งานเอกสาร หรือติวเตอร์ น้ำก็ทำด้วยความเต็มใจ ด้วยความตั้งมั่นที่อยากส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับน้อง ๆ  เพื่อให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีโอกาสในการเจริญเติบโตต่อไป

จากเด็กทุนซีพี สู่นักพัฒนาเด็กและเยาวชน 

นักศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาแม่โจ้ ผู้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำกล่าวว่า “การฝึกงานกับโครงการทุนเครือฯ ในระยะเวลา 2 เดือน มีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานที่มูลนิธิฯ ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร หลังจากจบการฝึกงานกับทุนเครือฯ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความเป็นธรรมชาติของเด็ก ๆ จึงฝึกงานสหกิจของมหาวิทยาลัยต่อที่นี่อีก 4 เดือน” ตลอดระยะเวลา 6 เดือนกับการฝึกงานกับมูลนิธิฯ สร้างความประทับใจ เปิดโลกทัศน์ และมุมมองใหม่ ๆ ในการทำงานช่วยเหลือสังคม ปิดท้ายน้ำกล่าวว่า “เพราะอยากส่งต่อโอกาสดี ๆ ที่เคยได้รับให้คนอื่น” และนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่บทบาทใหม่ที่ท้าทาย
.
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทยังคงส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัดเทียมกับเยาวชนในเมือง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าให้กับสังคมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป

#เครือซีพี #ซีพีเพื่อความยั่งยืน2022 #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ #ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม #ร้อยเรียงความดี