มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ หวังให้โอกาสทางการศึกษา แก่น้องๆ เยาวชนชายแดน

สืบเนื่องจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเด็กที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความเป็นผู้นำจากโรงเรียน ตชด.ภาค 2 มาพักค้างและเรียนต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และเด็กจากโรงเรียน ตชด.ภาค 1 มาพักค้าง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย เพื่อเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควบคู่การเรียนรู้วิธีจัดการอาชีพเกษตรขั้นพื้นฐาน จัดการชีวิต เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและดำรงตนเป็นพลเมืองดีชายแดน หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ตามศักยภาพ

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิฯ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมผนึกพลังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้การดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ทั้ง 11 แห่ง โดยมีครูใหญ่จากโรงเรียน ทั้ง 11 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ พร้อมแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน

ทั้งนี้ มีเป้าหมายของโครงการฯ คือ การคัดเลือกน้องๆ นักเรียน จำนวน 6-10 คน/ปี ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และต้องการศึกษาต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร และมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาตามกำลังสติปัญญาและความสามารถของน้องๆอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณภาพจาก กก.ตชด.23 สกลนคร
เล่าเรื่อง พี่ป้อม พฤหัส