มติบอร์ดมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เเต่งตั้ง คุณจอมกิตติ ศิริกุล เป็นเลขาธิการคนใหม่

เมื่อวันที่   14   ตุลาคม 2565 – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์เอเชีย-แปซิฟิก นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณจอมกิตติ ศิริกุล เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ คนใหม่

สำหรับ คุณจอมกิตติ ศิริกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีพี.ซีเอสอี จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เมื่อปี 2530 มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิฯ มาแล้ว 3 ท่าน ได้แก่ ท่านแรก ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ ตั้งแต่ปี 2530 – 2535 ท่านที่สอง ดร.ยุติ สาริกะภูติ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ ตั้งแต่ปี 2536 – 2559 และท่านที่สาม คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 โดยคุณจอมกิตติ ศิริกุล จะถือเป็น กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ท่านที่ 4 ในรอบ 35 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท