มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูโมเดล “โครงการบ้านชื่นสุข จ.เชียงราย” เสริมสร้างพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมผู้สูงวัย

สืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มีดำริให้ทุกกิจการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมดูแลผู้สูงอายุ จึงนำมาสู่การขับเคลื่อนโครงการผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 2554 มูลนิธิฯ นำแนวคิดนี้มาขยายผลในพื้นที่ห่างไกล และร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัย ในจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวง้ม ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หัวง้ม โดยมีท่านพระครู ดร.สุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอำเภอพาน เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และนายแพทย์สมพงษ์ ชำหา เจ้าของโครงการบ้านชื่นสุข

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เป็นศูนย์บูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ให้บริการ งานพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จัดตั้งโครงการ “บ้านชื่นสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการดูแลแบบไป-กลับ และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมผู้สูงอายุของตำบลหัวง้ม

นำโดย คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม ด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านชื่นสุข” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตำบลหัวง้ม มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและมีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า และผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำกิจวัตรส่วนตัว และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย โดยมีการดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย กิจกรรมธรรมสวัสดี ฝึกสมาธิและจิตใจให้สงบ, กิจกรรมเสริมสร้างความสุข ทั้งการร้องเพลง รำวง และดูภาพยนตร์ประเภทตลก, กิจกรรมเสริมสร้างความจำ ช่วยกระตุ้นสมอง ฝึกใช้ความคิดผ่านการเล่นเกมส์, กิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, กิจกรรมเป็นมิตรกับความตาย เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจชีวิตของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเสริมสร้างค่านิยมความกตัญญูร่วมกันกับชุมชน ตลอดจนเพื่อนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #ผู้สูงอายุ #ความกตัญญู #ซีพีร้อยเรียงความดี