มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนวกองค์ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล และ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการเป็นผู้นำด้านจิตอาสา แก่ “หมอน้อย” เด็กและเยาวชน โรงเรียนป่าแดงวิทยา จ.เชียงราย

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล และโครงการกตัญูญู (ผู้สูงวัย) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการเป็นผู้นำด้านจิตอาสา ต่อยอดกิจกรรม “หมอน้อย” สู่เส้นทางอาชีพด้านการบริบาล ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และนายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในความเป็นผู้นำด้านจิตอาสา แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนป่าแดงวิทยา รวม 87 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่คณะครู และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ให้เกิดแรงกระตุ้นเกิดภาวะผู้นำด้านจิตอาสา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างความเชื่อมโยงกับ “โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ” ที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนป่าแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ให้เกิดการบูรณาการในวิชาการเรียนการสอนต่อไป ที่ผ่านมา โครงงานหมอน้อยฯ ได้หยุดลงเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร หลังจากที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” มูลนิธิฯ จึงจับมือกับโรงเรียนร่วมขับเคลื่อนโครงการหมอน้อยขึ้นมาอีกครั้ง การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจการเป็นผู้นำ และการมีจิตอาสา ผ่านกระบวนการความคิด ในหัวข้อ การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ, การก้าวไปในความต่าง, การสร้างจิตให้กรุณา, และการเมตตาและให้อภัย นอกจากนี้ วิทยากร ยังได้สอดแทรกกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่าง “การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย หลังจบจาก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในความเป็นผู้นำด้านจิตอาสา ได้มีแกนนำเยาวชนจิตอาสา “หมอน้อย” จากโรงเรียนป่าแดงวิทยา จำนวน 10 คน นำคุณกฤตยรัฐ ปารมี และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงวัยติดบ้านติดเตียง โดยมีคุณนันทพร ยารวง ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทีม Care Giver จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้ม ร่วมให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้น้อง ๆ จิตอาสา ได้รับการอบรมและเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องในโครงการฯ และนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่อไป สืบเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้มีการขับเคลื่อนแผนงานด้านพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควบคู่กันมาโดยตลอด จึงเล็งเห็นว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ที่มี ให้เกิดการต่อยอดแก่ “โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักบริบาลที่ดีในอนาคต ให้แก่เด็และเยาวชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงวัยที่มีมากขึ้นในชุมชน และสังคมไทยอีกด้วย

++++++++++++++++++++