เสียงสะท้อนจาก 2 นักเรียนทุนฯจาก ร.ร.ตชด. กับโอกาสที่ได้รับในชีวิต

เรื่องจริงที่ควรรู้ความยากจน ทำให้เด็กไทยกว่า 1.9 แสนคน ขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหา “การศึกษาไทย” ที่มีความเหลื่อมล้ำจากฐานะทางการเงินของครอบครัว ทำให้เด็กไทยที่เรียกได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ ขาดโอกาสทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาล่าสุด ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ชี้โควิด-19 ยังส่งผลกระทบครัวเรือนยากจนที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2/2563 มีนักเรียนยากจนพิเศษที่คัดกรองใหม่เข้ามา จำนวน 195,558 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 18% จากปีการศึกษา 1/2563

จากปัญหาสังคมดังกล่าว มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้จัดตั้งและดำเนินการโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสามารถ และกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขาดโอกาสเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดกำลังทรัพย์ของครอบครัว โดยโครงการดังกล่าว มีเยาวชนที่ได้รับโอกาสจากโครงการทั้งสิ้น 202 คน ซึ่งกำลังศึกษา 80 คน

สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายรับนักเรียนทุนเพิ่ม 16 คน ซึ่งจะทำให้มีนักเรียนทุนในความดูแล 96 คน รวม นอกจากนี้ทางโครงการฯจะผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโครงการฯ เพื่อผนึกกำลังการเป็นเครือข่ายการพัฒนาจากศิษย์เก่าโครงการฯ

น้องแอ๊ด หรือ เด็กชายสุชาติ เพชรสุทธิ์ นักเรียนทุนฯ ซึ่งกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าถึงชีวิตและความรู้สึกที่ได้รับว่า

“เดิมทีครอบครัวอาศัยอยู่ติดชายแดน ทำให้ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้การใช้ชีวิตทั่วไป ตลอดจนการเรียน มีความยากลำบาก โดยฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจน เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดน ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้มากนัก ทำให้ตนเองไม่มีทุนการศึกษา จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท”

“พอเข้าโครงการมาแล้วชีวิตเปลี่ยนไปมาก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในโครงการ ได้ทำหลายสิ่งที่ไม่เคยทำ และได้ทำหลายสิ่งที่อยากทำ ได้เรียนรู้เรื่องการทำอาหาร การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกผักในแปลงเกษตร ซึ่งสามารถนำความรู้ต่างๆไปต่อยอดในอนาคตได้”

ทางด้าน น้องเพชร หรือนายเพชรบุญ โจโฉ นักเรียนทุนฯ อีกคนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า

“ครอบครัวอาศัยอยู่หมู่บ้านโป่งลึก บางกลอย ซึ่งเป็นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง ที่บ้านจึงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ อีกทั้งมารดาได้เสียชีวิตตอนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้ต้องย้ายไปอาศัยที่หอในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และได้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงไม่ทุนในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยม”

“พอผมได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ ทำให้ผมได้แบ่งเบาภาระครอบครัว ได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนได้พักอาศัยในพื้นที่ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งภายในหอ และภายในโรงเรียน จนปัจจุบันผมได้มีโอกาสถวายรายงานแก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564”

ทั้งนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกจาก 2 นักเรียนทุนฯ น้องๆ เยาวชนคนอื่นๆที่ผ่านโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ไป จะเป็นบันไดที่สามารถทำให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

######