มูลนิธิฯ จัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมผู้ปลูกกาเเฟ สร้างโอกาสเกษตรมืออาชีพในโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร หลักสูตรส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ที่มั่นคงเเละยั่งยืน รุ่นที่ 1 มีเกษตรกร เข้าร่วม 50 คน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ คุณชัชวีร์ นามวัฒน์ ผู้จัดการด้านพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมเป็นวิทยากรให้องค์ความรู้ตลอดการอบรม ได้รับความสนใจจากเกษตรกรตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งเกษตรกรมีทั้งผู้ที่ปลูกกาแฟอยู่แล้ว และไม่เคยปลูกกาแฟเลยแต่มีความสนใจ โดยรูปแบบการปลูกส่วนมากเป็นการปลูกแซมไม้ผลชนิดอื่นเช่น ทุเรียน มะนาว มะม่วง ผู้ที่ปลูกกาแฟมีทั้งที่ได้ผลผลิต และยังไม่ได้ผลผลิต สิ่งที่เกษตรกรกังวลจะเป็นห่วงเรื่องการดูแลรักษา และด้านการตลาด

โดยการจัดอบรมมีหัวข้อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ วิธีการเตรียมแปลงและขั้นตอนในการปลูกพร้อมการดูแลบำรุงต้น และการเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้เห็นถึงประโยชน์ เเละแนวโน้มทิศทางการตลาดของกาแฟ การอบรมครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ เป็นความหวังในการประกอบอาชีพและเป็นนักธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพของไทยต่อไป

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ #คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ #ปลูกกาแฟ